събота, 2 декември 2017 г.

34. Желания, смисъл и осъществяване

Светът се променя непрекъснато и ние - също се променяме, защото сме част от него. Той обаче, съдържа много други хора, както и всевъзможни неща. За да ги разберем, ние използваме подходящи характеристики: размери, маса, външен вид и др. За да разберем по-добре как те се променят, се използват такива характеристики, като период от време, скорост на преместване, сила, енергия и др. 

Пример от физиката 

Сигурно си спомняте твърдението, че:

Енергията не се губи или придобива, 
тя само преминава от една форма в друга

Това, всъщност, е една формулировка на закона за запазване на енергията, който гласи, че пълната енергия на една система не се променя. Ако разглежданата система съдържа два вида енергия (примерно - потенциална и кинетична енергия на едно тяло в гравитационното поле на Земята), то за разглеждан период от времето, изменението на единия вид енергия е равно на изменението на другия вид енергия, но с обратен знак. 
Ek + Ep = Const
ΔEk = -ΔEp
Ако потенциалната енергия е намаляла със 100 J, то кинетичната енергия е нараснала точно със 100 J. 

Пример 2 - счетоводни и банкови сметки  

Хората използват различни техники за записване на важните за тях параметри. Например: количества на продадени стоки, количества на закупени стоки, получени приходи, направени разходи и т.н. Хората отдавна са забелязали, че разглежданите материални и парични единици се преместват от едно място на друго място, като - когато става дума за търговска дейност (business), тези единици променят своя собственик.
Може би сте чували фразата "двустранно счетоводство" и думите дебит, кредит. Това е техника на записване на извършени действия, при която сметките за всяко нещо се водят в 2 колони: дебит и кредит. Накратко казано, всичко което се добавя - се вписва в едната колона, а всичко, което се изнася - се вписва в другата колона. Има едно основно правило, което искам да подчертая: счетоводно - нищо не се губи, а преминава от една сметка в друга, т.е. за една финансова операция, вписания дебит (в една или няколко сметки), трябва да е равен на вписания кредит (в една или няколко други сметки). 

Смисълът на размяната

Едно нещо е важно тогава, когато има един човек, който го счита за важно, или група от хора, за които това е важно. А, много интересно нещо е - кога човекът счита, че нещо е важно за него? Какви са причините? Какви са факторите или характеристиките, които са индикатор за важността? В много случай, отговорът е емоционален: "Така ми се иска", "Просто така", "Защото имам нужда (от теб, от това, от онова...)". Света, около нас, е сложен и съдържа много неща. Между тях има много връзки. Ние обикновено не го осъзнаваме, но постоянно правим едни неща, заради други неща. Например: Ям, защото съм гладен; Работя, защото има нужда от изработеното; Работя за друг (продавам труда си), защото имам нужда от пари; Мисля за теб, защото ме интересуваш; Пазарувам, защото това ни трябва и т.н. 

Повечето хора редовно получават заплата или други приходи (ренти, наеми, дивиденти и др.), като редовно или веднъж месечно плащат за различни стоки и услуги, които ползват, защото им необходими. 
Има и други, по-особени неща, които са ни нужни, т.е. те са важни за нас, но за тях не плащаме с пари, а по други начини. Най-често ние трябва да отделим малко време и да направим нещо подходящо и тогава обикновено (но не винаги) получаваме онова, което искаме.

Смисълът за значението на едно нещо започва да изплува тогава, когато потърсим отговори на въпросите:
  1. Какво искам (какво ми е нужно) да получа (да почувствам, да преживея)?
  2. Защо го искам, заради какво?
  3. Какво съм готов(а) да направя и да дам, заради това?
Когато знаем отговора на втория въпрос, тогава виждаме смисъла, т.е. причината, за да търсим отговора на третия. 

От мислене към действияЗаключение

Горния текст е написан от гледна точка на един човек, който разбира, че за да получи едно нещо - трябва да даде друго. Всяко действие може да се разглежда като размяна. Трябва да видим смисъла, т.е. връзката между причината и следствето. И да го направим. 
Много хора управляват някаква организация (държавна, частна или общинска организация, отдел) и когато упражняват такава професия, те трябва да гледат от мястото на своята работна позиция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар