13 май 2017

9. Основни понятия в Технологията на промените

Страницата Промени и хора има лого, което визуално съвпада с корицата на групата Съвет по промени и това не е случайно, {1}. Неговото значение ще стане ясно след разбиране на следващата статия в блога. В една предишна публикация, Реформи и промени, са включени малко теоретични обяснения за моделирането на такива процеси. В следващата статия, Технология на промените, тази теория ще бъде описана по-пълно. Основните понятия в нея са дадени по-долу.

Основни понятия

Заглавието на този блог е "Светът се променя непрекъснато, ние също". То осветява тази област от познанието, в която искам да се разпростират неговите статии. Какво стои в центъра на тази област? Нека го разтълкуваме, дума по дума:

Свят - това е общото, което съдържа всички неща;
Светът се променя това означава, че тези неща променят своето състояние, т.е. преминават от едно състояние в друго;
непрекъснато - думата намеква, че те се променят многократно.  
ние също - означава, че ние, хората, сме част от света и освен това, ние също се променяме непрекъснато.

Ние можем да изучаваме и да разбираме света около нас, себе си и другите хора. Наученото за един реален обект от света представлява опростен модел на този обект. Ние използваме различни стандартизирани начини за създаване и споделяне на опростени модели: текстове, схеми, математически формули и др. Тези модели са опростени, защото отразяват само част от особеностите на разглеждания обект. Тази част, която считаме за важна. Ние комбинираме различни модели, за да се получи достатъчно пълно описание на обекта. Например: Човекът има тяло. Тялото се състои от глава, туловище, две ръце и два крака. На главата има очи, уши и уста, а в нея има мозък. С очите виждаме, с ушите слушаме, с устата говорим, а мозъкът получава, разбира и запомня част от възприетата информация...

Моделите са опростени, но всеки от тях е сложен, т.е. той се състои от някакви елементи, които са подредени и свързани по някакъв начин. Разглежданите обекти, както и техните елементи имат някаква съвкупност от характеристики, като всяка характеристика има име и стойност. Например: Моята химикалка е пластмасова, сребриста и пише синьо. В този опростен модел, разглежданият обект е химикалка, като за него са описани 3 характристики (материал на корпуса; цвят на повърхността и цвят на мастилото) и за тези 3 характеристики са посочени 3 конкретни стойности (пластмаса, сребрист цвят, син цвят).       

Има такива характеристики, които отразяват количеството на някакъв брой еднакви или подобни елементи. Например: 25 ябълки, 100 човека, 5 километра, 8 часа, 3 килограма. За да се разбират по-добре хората от различните крайща на света, те са въвели стандартизирани стойности за 7 основни измерителни единици. Те са:
 • Келвин, K - за температура
 • Секунда, s - за време
 • Метър, m - за разстояние
 • Килограм, kg - за маса
 • Кандела, cd - за интензитет на светлината
 • Мол, mol - за количество вещество
 • Ампер, A - за големина на електрически ток 
Използват се множество производни измерителни единици, т.е. такива, които са дефинирани чрез основните. Примери:
 • Нютон, N = kg.m/s^2 - за сила
 • Джаул, J = N.m - за енергия
 • Ват, W = J/s - за мощност
Хората получават по-точна информация за размера на характеристиките на околнте обекти, като ги измерват с подходящи инструменти. Конкретната големина се определя според това, колко пъти стандартната измерителна единица се побира в измерваната характеристика. Например, ако метърът се побира 25 пъти последователно по стената на един блок, то тази стена е дълга 25 метра. 

В природата има периодични, т.е. повтаряши се по един и същи начин процеси. Например, Земята се завърта около оста си за 24 часа. Земята обикаля около слънцето за 1 година. Една секунда е 86400 пъти по-кратка от 1 денонощие. Механичните часовници броят колебанията на механично махало, а електронните - броят колебанията на електрическа верига. Изобщо, времето се мери чрез броене на повторенията на някакъв повтарящ се процес, между два момента във времето.

Между характеристиките на обектите съществуват някакви зависимости. Част от тези зависимости носят названието "закон" и името на този човек, който пръв е описал този закон. Като "Закон на Ом", "Закон на Нютон". 

Математиката е наука, която се занимава с тълкуването на зависимости между характеристиките. За целта, характеристиките се обозначават по съкратен начин и се наричат - променливи. Математическия запис на разглежданите зависимости се означава с такива думи като уравнение, формула или функция

Променливите обикновено са скаларни, т.е. съдържат една компонента. Например: - време, - скорост, s = изминато разстояние. Във физиката и техниката се разглеждат двумерни и тримерни пространства. За представяне на позицията на точка от пространството, или на разстоянието между две точки се използва подредена двойка или тройка от числа, която се нарича вектор. Например, точката Х може да бъде зададена чрез трите си координати, x₁, x₂, x₃ или чрез разстоянието r от центъра на координатната система до точката и с два ъгъла, φ, θ. 

X = [x₁, x₂, x₃]

X = [r, φ, θ]

При разработката на специалната теория на относителността, Алеберт Айнщайн използва четиримерни координати, като четвъртата координата е времето, и е прието да се поставя на първо място във вектора:
X = [tx₁, x₂, x₃]

Използвани променливи в Технологията на промените

Когато разглеждаме промените на всякакви обекти от реалния сват, включително - промени в обществото, в отделните хора или в самите нас, ние тълкуваме информация с произволна сложност. Тоест, тя може да съдържа няколко еднакви или подобни или различни елементи. Такава информация може да бъде представяна чрез вектори, или списъци от характеристики, с произволен размер:

X = [tx₁, x₂, ... xₘ]

Y = [t, y₁, y₂, ... y]

Където t е времето, x₁, x₂, ... xₘ са стойностите на m броя характеристики на вектора X към този момент t, а вектора Y има n броя характеристики към разглеждания момент. Разглежданите характеристики могат да бъдат скаларни или векторни.  

Двата вектора X, Y лежат в реалността, т.е. част от техните харастеристики може да са еднакви, но, в рамките на Технологията на помените, те имат следните значения:

 • Y представлява характеристиките на онова което ни интересува, което е важно за нас, което искаме да направим, които искаме да променим.
 • X представлява характеристиките на всички онези причини, които пораждат Y.
Например, днес съм в София, а искам в понеделник да съм във Виена, то това желание и един от начините за неговото осъществяване, можем да запишем така:

Y = [Понеделник, 13:00, Виена]
X = [Понеделник, 9:30, самолет, цена]

Разбира се, моделът е опростен, защото не отразява всички подробности на Х. Този вектор отразява само най-важните фактори.

Между характеристиките на двата вектора съществуват някакви зависимости, които се изразяват с уравнения между две или няколко променливи. Тези уравнения разбира се трябва да отразяват физическата същност на действителността и с тяхна помощ се правят изчисления за определяне на стойностите на едни характеристики, според стойностите на други. Тези уравнения са p на брой и също могат да бъдат записани като система от уравнения:
  
F(X,Y) = 
[f₁, 
... 
fₚ]

Забележка
Имената и адресите на посочените Фейсбук група и страница са променени и сега те са "Съвет по промени" и "Институт за хората и промените

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Основни понятия в Технологията на промените. Светът се променя непрекъснато, ние също. 9, 13 V 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/05/9.html).

Абонамент
Абонирайте се за седмично резюме на блога по и-мейл.